Filipino Fairness Act of 2011 - Katarungan Para sa mga Beteranong Pilipino

Maria Balilo's picture

Noong Hwebes, hinarap ni Rep. Jackie Speier ang Filipino Fairness Act of 2011 sa kongreso ng Estados Unidos. Ang Filipino Fairness Act of 2011 ay batas na kikilala sa bawat Pilipinong beterano na kapantay ng Amerikanong veterano sa pagiging  karapatdapat tumanggap ng kompletong benepisyo. Simula ng pagpapatupag ng Kongreso ng "Rescission Act" noong 1946, maraming benepisyo ang pinagkait sa mga Pilipinong sundalo na lumaban kahanay ng mga Amerikanong sundalo nung digmaan ng World War II. Tantiyang labing walong libong Pilipinong beterano  parin ang kasalukuyang namumuhay sa Pilipinas na hindi pa nabibigyan ng pinangakong benepisyo - benepisyong salapi, pang-edukasyon, pang-tahanan, pang-kalusugan, at iba pa. Ang layunin ng Filipino Fairness Act of 2011 ay ibalik muli ang karapatan ng mga Pilipinong beterano sa adyenda ng pamahalaan, pati na rin ang kanilang halaga sa kasaysayan ng Amerika.

Qmania's picture

Why is this in Tagalog?

Trying to court the Filipino vote?

Paid for by Phil Ting for Assembly 2012. FPPC ID# 1343137